Naša iskustva i rezultati u liječenju

Preko 50 godina tradicije i držanja koraka s modernim tehnologijama Thalassotherapie Crikvenica daje bogato iskustvo iz kojeg se izdvajaju sljedeća opažanja:

Prateći grupu od 143 djece, koja su više godina liječena u našoj ustanovi, ustvrdili smo da su djeca koja su boravila pet i više puta na klimatotalasoterapijskom liječenju u trajanju od tri tjedna koristila statistički značajno manje inhalatornih kortikosteroida odnosno da su imala statistički znatno manje egzacerbacija astme u odnosu na kontrolnu grupu koja nije koristila klimatotalasoterapijski tretman.

Nadalje, prateći grupu od 69 djece liječene u našoj ustanovi tijekom 2011. godine ustvrdili smo da je iznos FeNO-a (koncentracija dušika u izdahnutom zraku koja se koristi kao indikator kontrole bolesti) prilikom otpusta statistički značajno manji u odnosu na FeNO prilikom prijema na liječenje što direktno ukazuje na blagotvoran učinak suhih i vlažnih morskih inhalacija i inhalacija eteričnim uljima uključenih u klimatotalasoterapijski tretman u našoj ustanovi kroz sustav modernog Inhalatorija.

U istraživanju 335 bolesnika s KOPB-om, koji su koristili metode talasoterapije i klimatoterapije u našoj ustanovi, dokazali smo da u liječenju KOPB-a pored osnovnih bronhodilatatora (β2-agonista, antikolinergika, teofilina uz primjenu inhalacijskih kortikosteroida, kod kojih je spirometrijski dokazan povoljan odgovor na kortikosteroide ili onima u kojih je FEV1 manji od 50%), medicinska rehabilitacija i fizikalna terapija značajno doprinosi u poboljšanju smanjenja dišnih tegoba, kašlja, zaduhe, umora, boljem podnošenju napora i poboljšanju kvalitete života. Dokazali smo da klimatoterapija uz bazičnu terapiju predstavlja komplementarni pristup u liječenju KOPB-a, te pokazuje da bolest koju karakterizira smanjenje protoka zraka kroz dišne putove nije potpuno reverzibilna. Posebno bi istakli nakon provedenog ambulantnog liječenja kod nas potrebu za trošenje manje količine lijekova tijekom godine, smanjenju učestalosti bolničkog liječenja tijekom godine da ne govorimo.

Naša iskustva prezentirali smo u brojnim znanstvenim i stručnim časopisima: